• Eesti

Kindlapiiriline keskkonnajuhtimine

Palju aastaid on Sapa Profiler AB näinud kõvasti vaeva ettevõtte keskkonnamõjude vähendamise nimel, pälvides muu hulgas keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi ISO 14001, mis aitab meil keskkonnategevusi kavakindlamalt ja korrapärasemalt organiseerida. Nii oleme selles valdkonnas üsna palju kogemusi omandanud.

Praeguseks oleme määratlenud kõik keskkonnaaspektid, mis on meie tegevusega seotud. See aga aitab meil aktiivselt uuenduste nimel vaeva näha, näiteks seada konkreetseid keskkonnalaseid eesmärke.
Selgepiirilised tegevusplaanid toetavad meid lubaduste elluviimisel.
Meie keskkonnajuhtimissüsteem tagab, et õigeid tegevusi tehakse õiges järjekorras ja tõhusal viisil. Ka puudutab see tootmisvaldkonda.
Oleme loonud ettevõttesisese keskkonnaüksuse, mille ülesanne on koordineerida kogemuste vahetamist erinevate tootmistehaste vahel.
Keskkonnategevused on meie siseaudiitorite pideva järelevalve all. Tänu sellele leiame kogu aeg uusi võimalusi uuenduste tegemiseks.

Keskkonnaalased eesmärgid aastaks 2009
Sapa Profiler tegutseb üksikasjalikest keskkonnaeesmärkidest lähtuvalt. 2009. aastal keskendume järgmistele valdkondadele:

  • energia säästmine;

Meie ISO 14001 sertifikaadiga saate tutvuda standardite ja sertifikaatide teema all.