• English suomi svenska
  • KONTAKT

Miljöpolicy

Inom Sapa Profiler finns ett stort miljöengagemang. Vår miljöpolicy är ett av företagets viktigaste styrinstrument.

Sapa Profiler ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla lagar och tillståndsvillkor är minimikrav. Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Ett effektivt miljöarbete bidrar till långsiktig lönsamhet.

För att uppnå detta ska vi:

  • Hushålla med resurser och minimera våra restprodukter
  • Göra rätt från början
  • Återvinna profilspill från egen tillverkning och erbjuda våra kunder detsamma i de legeringar vi smälter om
  • Kräva ett effektivt och engagerat miljöarbete hos våra leverantörer
  • Ha kunniga medarbetare och ledare


I vårt smältverk produceras aluminiumgöt av både processkrot och återvunna produkter. Vid omsmältning av aluminium behövs endast 5 procent av den energi som krävs för framställning av primäraluminium.