• English svenska
  • KONTAKT

REACH och RoHS

För strängpressade aluminiumprofiler som levereras i Sapa Profiler AB:s legeringar, ytbehandlas i någon av våra egna ytbehandlingsanläggningar eller bearbetas mekaniskt i någon av våra verkstäder uppfylls kraven i REACH och RoHS-direktivet.

REACH kemikalielagstiftningREACH* är en europeisk kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de svenska kemikalielagar som gällde före den 1 juni 2007.

RoHS* är ett EU-direktiv, 2011/65/EU, som begränsar innehållet av vissa kemiska ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Följande ämnen är upptagna i direktivet: Bly (Pb 0,1%), sexvärt krom (Cr 0,1%) , kadmium (Cd 0,01%), polybromerade bifenyler (PBB 0,1%) och polybromerade difenyletrar (PBDE 0,1%)

REACH har ett antal kemikalier och ämnen listade. Dessa listor begränsar användningen och tillståndsbelägger vissa kemikalier och ämnen vilka kan inverka skadligt på människa och miljö. Listorna uppdateras kontinuerligt och nya ämnen tillkommer hela tiden. Ämnen/kemikalier som listas är bland annat av karaktären reproduktionsstörande, mutagena, cancerogena och allergena.

För strängpressade aluminiumprofiler som levereras i Sapa Profiler AB:s legeringar, ytbehandlas i någon av våra egna ytbehandlingsanläggningar eller bearbetas mekaniskt  i någon av våra verkstäder uppfylls kraven i REACH och RoHS-direktivet.

För produkter med kundspecifik ytbehandling eller med kundspecifika monterade tillbehör krävs särskild utredning.REACH and RoHS compliance declaration

*REACH -  Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals

*RoHSRestrictions on use of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment