Công Nghiệp

Trong công nghiệp, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho những sản phẩm sau: